Nieuws/Media

ADHD medicijnen schadelijker dan gedacht

ADHD

Begin februari 2006 werd er al een artikel gepubliceerd waarin gewaarschuwd wordt voor het gebruik van medicijnen bij ADHD; in Amerika zijn bij het gebruik van o.a. Ritalin en Adderall vergiftigingsverschijnselen opgetreden met hartstilstand en zelfs dood tot gevolg! Recent besteedde het TV-programma Zembla ook aandacht aan de ADHD-hype. Homeopathie kan veel bieden voor ADHD-kinderen.

ADHD als epidemie (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

We hoeven niet te wachten op onderzoeksresultaten uit Amerika, want ook in ons land is bij een schrikbarend hoog aantal kinderen en volwassenen de diagnose ADHD gesteld. Onze samenleving is steeds complexer geworden en onze kinderen zijn als eerste de dupe vanwege hun openheid en ontvankelijkheid en niet te vergeten hun afhankelijkheid van hun ouders.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de benaming van deze aandoening bekend geworden en is sindsdien werkelijk als een epidemie uitgevloeid over de (vooral) welvarende landen! Sindsdien is in ons voedsel steeds meer toegevoegd om allerlei redenen. De eenzijdigheid van het voedingspatroon van onze voorouders is doorgeslagen naar de gigantische overvloed aan onnodige artikelen en toegevoegde stoffen van het levensmiddelen aanbod van nu. Of onze voeding nog in alle gevallen ons leven dient, is zeer de vraag. Wel is duidelijk dat in onze voeding ook steeds meer de oorzaak gezocht wordt van allerlei chronische aandoeningen en ziekten en dat geldt ook zeker voor ADHD.

In de context van dit artikel gaat het erom of de het gebruik van Ritalin teruggedrongen kan worden en de klassieke homeopathie wat te bieden heeft bij de diagnose ADHD. Het brede scala aan klachten spitst zich bij kinderen toe op hyperactief gedrag en leerproblematiek en incidenten met medeleerlingen en/of docenten. Hierdoor is het gebruik van het medicijn Ritalin enorm gestegen met alle gevolgen van dien, denk alleen maar aan de afhankelijkheid vanwege de verslavende werking van het middel.

Klassieke homeopathie en ADHD

Wanneer we vanuit de ziekteclassificatie naar ADHD kijken, moeten we allereerst het onderscheid proberen te maken tussen binnen en buiten, dus waarom is het kind zo druk en waarom kan het zich niet concentreren. Meestal is het antwoord niet zo simpel te geven maar toch kunnen we bij de homeopathische behandeling, die helemaal recht doet aan dit kind of deze persoon met ADHD, samen met de ouders vaak een heel goede classificatie maken op grond van de biografie van het kind en zijn ouders, zodat een redelijk goede inschatting gemaakt kan worden over het te verwachten resultaat.

Factoren van belang van buiten

Heeft het kind vaccinaties gehad, welke en wanneer en hoe heeft het daarop gereageerd? Sinds het benoemen van ADHD in de vorige eeuw, zijn de vaccinaties nog alleen maar toegenomen en is het van belang om in kaart te brengen of er een relatie kan zijn tussen de klachten en de vaccinaties. Wanneer die niet aanwijsbaar zijn, is het toch belangrijk ze te noemen en te bespreken voor ons aller bewustzijn rondom vaccinaties en de toename van allerlei ziektes. Hoe zijn de leefomstandigheden van het kind en zijn plaats in het gezin en zijn er omstandigheden die de onrust bij het kind vergroten, bijvoorbeeld TV (die altijd aanstaat of zelfs bij het kind op de kamer staat). Zit het kind veel achter de computer en speelt het daar spelletjes. Is dit het geval, dan kun je die factoren die van buiten het kind vragen om aandacht, proberen te verminderen/veranderen.

De meeste andere factoren, die van buiten het kind invloed zouden kunnen hebben, zijn niet zo gemakkelijk direct te beïnvloeden. Zoals de elektro-smog, die steeds maar groter is geworden in onze directe omgeving: de mobiele telefonie en het steeds groter aantal elektrische apparaten zoals, magnetrons, zendmasten en antennes, die wanneer we de wetenschap moeten geloven beslist geen kwaad kunnen. We kunnen ze wel benoemen en meer bewustzijn verkrijgen over de buitenwereld en de invloed op de klachten. Ook het voedingspatroon en het gebruik van snoep en suiker en eventuele allergie, kunnen we bekijken samen met de ouders. De oude regel bij het opvoeden van kinderen, rust, reinheid en regelmaat, lijken in eerste instantie ouderwets, maar kunnen voor een ADHD kind wel degelijk van groot belang zijn.

Hoe zijn de verhoudingen in het gezin en hoe denken de ouders over de opvoeding en zijn ze daarin eensgezind? Allemaal belangrijke zaken, die besproken moeten worden. Zijn er dingen gebeurd in de biografie van het kind, waarna de klachten zijn begonnen of verergerd? Bijvoorbeeld een (dreigende)scheiding of een verdrietige gebeurtenis, of het overlijden van een grootouder waar het kind veel contact mee had, of een verhuizing.

Factoren van belang die van binnenuit komen

Hoe is de zwangerschap verlopen en zijn er ook medicijnen gebruikt? Hoe was de bevalling? Heeft het kind zuurstoftekort gehad? Welke erfelijke ziekten komen voor in de familie en kunnen wijzen naar bepaalde homeopathische middelen, die het kind de ruimte geven om bepaalde belastingen op te heffen naar de toekomst.

Welke constitutie heeft of had het kind, voordat  zijn klachten begonnen? Hoe is zijn fysieke gesteldheid . Hoe reageert zij/hij emotioneel en mentaal op het leven van alledag? In het vraaggesprek over de constitutie krijgt de homeopaat een goed beeld van het actie/reactie patroon van het kind. Welke ziekten heeft het kind gehad? Heeft hij erge koorts gehad? Sinds wanneer heeft hij nachtmerries of slaapt hij slecht? Door met aandacht de klachten te classificeren kan de homeopaat een plan maken voor de behandeling en de ouders gerust stellen, in plaats van angst in boezemen en te hameren op de leerachterstand van het kind, wanneer niet direct met Ritalin wordt begonnen. Wanneer we horen van alarmerende bijverschijnselen van het allopathische medicijn, dat staat op de lijst van verdovende middelen, is het heel erg belangrijk om zo snel mogelijk een homeopathische behandeling te beginnen.

Er zijn met klassieke homeopathie heel veel kinderen positief veranderd, die de diagnose ADHD hadden. En onder begeleiding van de behandeling, steeds meer zichzelf geworden zijn. Er is dus wel degelijk een goed alternatief, in de meeste gevallen, met een klassiek homeopathische behandeling.

Wel of geen vaccinatie, wie is nu een gevaar voor wie?

Vaccineren

Enkele weken geleden werden de eerste speldenprikjes uitgedeeld: allerhande mensen, mensen die je volstrekt niet in verband zou brengen met het welzijn van kinderen zoals talkshowdeelnemers, columnisten in de kwaliteitskranten e.d. begonnen zich vanuit het niets uit te spreken over het gevaar dat we als samenleving lopen door het ongevaccineerde kind.

Intussen zijn die speldenprikken overgegaan in een ware vloedgolf van mediageweld. Het is niet de eerste keer dat er over dit onderwerp controverses worden uitgevochten in de media, maar wel voor het eerst dat dat zonder directe aanleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine mazelenepidemie, gebeurt. Het offensief lijkt nu uitsluitend ingegeven door het feit dat het percentage niet gevaccineerde kinderen al jarenlang licht stijgt. Dit omdat steeds meer ouders zelf nadenken over het onderwerp vaccineren. In veel gevallen leidt dat ertoe dat na overleg met de consultatiebureau arts wordt gekozen voor een bij het kind passend vaccinatieschema, bijvoorbeeld door een enkele enting weg te laten of inentingen later de geven dan het vaccinatieprogramma van het RIVM voorschrijft. En het hierdoor licht stijgende percentage niet gevaccineerde baby’s is de RIVM een doorn in het oog. Wat ook opvalt is de venijnigheid waarmee ouders die het wagen genuanceerde opvattingen te hebben over vaccineren, in de media in kwaad daglicht worden gesteld.

Peter Guinee heeft al 34 jaar een homeopathische praktijk in Maastricht die is gespecialiseerd in het onderwerp vaccinaties en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Hij behandelt veel kinderen met problemen na vaccinatie. Vanuit de vele vragen van ouders over het onderwerp en zijn bezorgdheid over de lange termijn gevolgen en het gebrek aan kritische informatie, heeft hij mede de NVKP, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, opgericht.

Gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, wie is nu een gevaar voor wie?

Als ouders wil je er alles aan doen zodat je kindje gezond kan opgroeien. Het voelt als een grote verantwoording om daarmee om te gaan en te beslissen wat daarin het beste is. Als pappa en mamma ben je de deskundige met betrekking tot je kind en je kunt er zelf heel veel aan bijdragen door bijvoorbeeld warme zorg, koestering en aandacht te geven, met daarnaast indien mogelijk borstvoeding en gezonde, liefst biologische voeding. Met dit alles en nog veel meer, geef je je kindje een enorme boost voor zijn immuunsysteem en ontwikkeling.

Angst voor ziektes

De angst voor enge ziektes speelt vaak een grote rol bij ouders en het lijkt er steeds meer op dat we geen vertrouwen meer hebben in het zelf-genezend vermogen van onze baby’s en onze mogelijkheden om daaraan bij te dragen. De nadruk kom daardoor te liggen op het steeds verder uitdijende vaccinatie programma, met vóór de 14e maand al 5 entingen tegen in totaal 10 verschillende ziektes. En daar zal het in de toekomst niet bij blijven. Een weliswaar klein maar groeiend aantal ouders begint bij dit systeem vragen te stellen, hetgeen de laatste twee jaar resulteerde in een jaarlijkse daling van de vaccinatiegraad met 0,5%.

Luisteren in plaats van bestrijden

Het zou reden zijn om eens serieus te luisteren naar de bezwaren van de mensen die deze daling veroorzaken. De reactie van het RIVM (de instantie die het programma uitvoert) is paniekerig: 2 miljoen voor de bijscholing van consultatiebureau artsen om ouders beter te kunnen overtuigen. Wellicht zou het beter zijn om eens meer te luisteren. Mede door uitvoerige discussies in de media, waarin ongevaccineerden vaak als een gevaar worden bestempeld, wil de minister van Volksgezondheid nu een openbare registratie van de vaccinatiegraad van elk kinderdagverblijf afdwingen.
Er gaan zelfs stemmen op om bij toelating op kinderdagverblijven vaccinaties verplicht te stellen. Gelukkig is vaccinatie in Nederland niet verplicht en dat is juridisch ook nog steeds onhaalbaar. In de Grondwet is het recht op lichamelijke integriteit verankerd en niemand kan verplicht worden om tegen zijn wil en opvattingen in een medische behandeling te ondergaan.

Van welke kant komt het gevaar eigenlijk?

14 gevallen van mazelen in het district Eichsfeld, Duitsland. 
12 waren 2x gevaccineerd, 
1 niet-gevaccineerd, 
1 was eenmaal gevaccineerd

Het beeld dat de meeste ouders hebben dat vaccins effectief zijn, voldoende zijn getest, geen ernstige bijwerkingen hebben, dat bijwerkingen nauwkeurig geregistreerd worden en dat er geen beter alternatief is, klopt op veel punten niet. Laten we de voorstelling dat ongevaccineerde kinderen een gevaar zouden vormen voor andere kinderen eens nader onderzoeken.

Gevaccineerde kinderen kunnen wel degelijk de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn doorgeven, ook al worden ze zelf niet ziek. Er zijn uitbraken van kinkhoest, mazelen en bof in volledig gevaccineerde populaties. Heel duidelijk is dit bij kinkhoest dat weer veel voorkomt en voor het grootste deel bij volledig gevaccineerde kinderen. Vaccins geven slechts een beperkte periode immuniteit tegen een ziekte in tegenstelling tot natuurlijk verkregen weerstand. Maar ook als gevaccineerde kinderen geen kinkhoest hebben kunnen ze de besmetting wel doorgeven. Zo ontdekte men ook dat volwassenen die een chronische hoest vertoonden in wel 20% van de gevallen kinkhoest bleken te hebben, hoewel ze niet de typische benauwde hoestaanvallen hadden. Vaccins die levende virussen bevatten, zoals het BMR vaccin, kunnen weer uitgescheiden worden en anderen besmetten, vooral in de periode direct na de vaccinatie. Dus net gevaccineerde kinderen kunnen een gevaar vormen voor de niet-gevaccineerde kinderen omdat ze dragers van de ziekte kunnen zijn zonder symptomen te vertonen.

Keuzevrijheid

Wat nu? Dan maar alle pas gevaccineerde (en niet gevaccineerde) kinderen gaan weren, elke ouder en groepsleidster die maar een beetje hoest uit het pand weren? Maatregelen die natuurlijk onuitvoerbaar zijn. Gelukkig hebben we in Nederland nog steeds de mogelijkheid om in dit soort dilemma’s eigen afwegingen te maken. Laten we elkaar vrij laten om die weg te kiezen die ieder het beste acht voor kinderen.

Bewijs dat Klassieke homeopathie werkt (video)

Homeopathie werkt

In deze documentaire van de Bayerischer Rundfunk (Bayerisches Fernsehen) wordt op indringende wijze aangetoond dat homeopathie werkt, ook wanneer men kritische wetenschappelijke criteria aanlegt.

Bekijkt u de documentaire en oordeel zelf. Over de verklaring hoe het werkt blijft men uiteindelijk in het ongewisse of zoals een wetenschapper het formuleert: ‘Hier raken we aan de grenzen van de natuurwetenschap’.

De overduidelijke werkzaamheid van homeopathie wordt in deze documentaire in een reguliere setting zichtbaar gemaakt in de behandeling van planten, van dieren, van kinderen en zelfs bij de behandeling van patiënten lijdend aan ernstige ziekten als ADHD of kanker. Opvallend is echter dat het de wetenschappers onmogelijk gemaakt wordt om de resultaten van hun onderzoek in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd te krijgen. De lezer is volgens de redactie van deze tijdschriften niet geïnteresseerd! Hetzelfde geldt voor het doen van controleonderzoeken. Laboratoria zijn niet bereid de gedane onderzoeken te herhalen om de resultaten te verifiëren.

50% van de Duitse burgers maakt regelmatig gebruik van homeopathie. In 85% van de Nederlandse gezinnen is er een homeopathisch product in huis. In Zwitserland is homeopathie opgenomen in de basisverzekering. Er is kennelijk een enorm draagvlak voor het gebruik van homeopathie onder de Europese bevolking. Volgens het Amerikaanse Samuelli instituut is homeopathie de meest gebruikte natuurlijke geneeswijze in Europa. (Bron: Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidencebased complementaire zorg ZonMw. Maart 2014)

Met het ondertitelen van deze documentaire hopen we dat deze informatie wellicht ook wat beter toegankelijk wordt voor iedere geïnteresseerde.

 

Bekijk de documentaire hier:

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.

De magie van water

Nieuw onderzoek van het ‘Aerospace Institute’ van de Universiteit van Stuttgart, ondersteunt de theorie dat water een geheugencapaciteit heeft. Dat het dus in staat is, frequenties te ‘onthouden’ door deze op te slaan.. Het is niet ‘zomaar’ een ontdekking, het is een claim die onze kijk op de wereld volledig kan en zal veranderen! Heeft water een geheugen? Kan water daadwerkelijk een bepaalde ‘imprint’ van energie vasthouden, waaraan het is blootgesteld?

In deze videoclip (van Oasis HD) kun je enige fascinerende experimenten zien, waarin het ‘geheugen van water’ duidelijk naar voren komt. Daarbij zijn de resultaten met verschillende soorten bloemen, ondergedompeld in water, uiterst prikkelend.

 Het similia-principe

De essentie van homeopathie is het similia-principe. De ‘Similia-wet’ is het principe waarop de homeopathie is gebaseerd en die stelt dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden en wordt ook wel het ’gelijksoortigheidsbeginsel’ genoemd. De Nederlandse onderzoekers Van Wijk en Wiegant hebben aangetoond dat dit principe zelfs terug te vinden is op de werking van de individuele cellen!

Met hun onderzoek wilden zij aanknopingspunten vinden tussen het onderzoek naar de homeopathische uitgangspunten en het biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Zij onderzochten het similia-principe in relatie tot herstel. Hun onderzoek toont aan dat zelfherstel op celniveau wordt gestimuleerd door lage doses van toxische stoffen of bedreigende omstandigheden, als deze volgens het similia-principe worden toegepast. Daarmee is een belangrijke aanzet geleverd voor onderbouwing van de herstelmechanismen die ten grondslag liggen aan het similia-principe.

Kijk tot slot naar deze korte documentaire, die feitelijk aantoont, dat onze natuurlijk genezing, via ons zelfgenezend vermogen, in combinatie met ons immuunsysteem, het menselijk lichaam feitelijk maakt tot een continue leersysteem, dat via trail-and-error haar pad vindt. Het is het wetenschappelijk onderzoek van genoemde celbiologen Dr. Roel van Wijk en Dr. Fred Wiegant, dat het bestaansrecht van het betwiste ‘similia-principe’ in de homeopathie bewijst en laat zien hoe het zelfherstel op celniveau functioneert.

———————————————————————————————————————————————————————–
Vrijdag 15 juli 2016.

‘Door Schippers verdwijnt homeopathie uit schappen’

BAARN – Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat vanaf 1 juli alleen nog op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische medicijnen staat waarvoor ze gebruikt kunnen worden als werking wetenschappelijk bewezen is.

Door deze maatregel zouden zelfzorggeneesmiddelen uit de schappen van apotheken en drogisterijen kunnen verdwijnen.

Gebruikers en leveranciers van homeopathische geneesmiddelen luiden de noodklok bij de Tweede Kamer om te voorkomen dat de regeling wordt ingevoerd.

De Europese wetgeving biedt voor homeopathische geneesmiddelen de mogelijkheid om de toepassing ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken.

 

Eenvoudige gezondheidsklachten

Het mag dan niet gaan om levensbedreigende ziektes, maar alleen om eenvoudige gezondheidsklachten, zoals griep, verkoudheid of hooikoorts.

Nederland was het eerste land in Europa dat van deze mogelijkheid gebruik maakte, gevolgd door steeds meer Europese landen.

Schippers wil daar nu een einde aan maken. Ze wil dat de werking van homeopathische geneesmiddelen eerst wetenschappelijk wordt bewezen. Zo niet, dan mag niet langer op de verpakking en in de bijsluiter worden vermeld bij welke klacht het product kan worden gebruikt.

Dat maakt het haast onmogelijk om een passend product te kiezen.

 

Populair

Homeopathische zelfzorggeneesmiddelen zijn populair in Nederland.

Jaarlijks worden er 4,5 miljoen verpakkingen verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig. Slechts 24 procent van de bevolking gebruikt nooit homeopathica.